Ehli Sünnetin Müdâfaası Şî'âya Reddiye

  • 0.0 Yorum var.

  •  
  • Toplam Fiyat

Okunduğunda anlaşılacağı üzere Redd-i Şî‘a (Revâfız) Risâlesi,

belirli bir risaleye cevap ve reddiye

olarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla bütün hatlarıyla değil,

o risalede geçen meseleleri içine alan bir reddiyedir.

Ancak bu fırka hakkında etraflı bilgisi olmayan ilme yeni

başlayanlar için bir mukaddime olmaya gayet elverişlidir.

Bununla birlikte İmam-ı Rabbânî Kuddise Sirruhû’nun bu

husustaki derin ilminden daha fazla istifade etmek için

Mektûbât’ta geçen diğer reddiyeler de tercüme edilmiştir.

Böylece bu risale, ilave edilen mektuplarla teyit edilmiş,

zikredilmeyen meseleler de etraflıca tamamlanmıştır.

Şî‘a hakkında Telif heyetimiz tarafından daha geniş

bir reddiye ile başka cevaplar da hazırlanacaktır. Diğer

Ehl-i Sünnet dışı cereyanlara karşı da cevap hazırlamaya

devam edilmektedir. Bunlar -inşaallah- en kısa zamanda

siz değerli okuyucularımıza ulaşacaktır. Rabbim bu hususta

bizlere tevfîkıni yâr edip, bidat fırkaların şerlerinden

bütün Ümmet-i Muhammed’i muhafaza buyursun.

Âmin.

 

Aslı Farsça olan bu eserin iki Farsça nüshasından

ve bir Arapça tercümesi olmak üzere üç nüshadan tercüme

edildi. Bunlar:

1. Farsça nüshalarından biri 15 Aralık 1964 yılında

Pakistan’ın Lahor şehrinde İdare-i Sa‘diyye-i Müceddidiyye Matbaası

 tarafından neşredilen ve Te’yidi Mezhebi

Ehli Sünne diye isimlendirilen nüshadır. Metin olarak diğerine

göre daha tam ve tahkik edilmiş olduğundan çalışmamızda

bu nüshayı asıl olarak kabul ettik.

2. İkinci nüsha ise Prof. Gulam Mustafa Han tarafından

neşre hazırlanıp, 2011 yılında İstanbul’da Hakikat

Kitabevi’nin Te’yidi Ehl-i Sünnet ismiyle ofset yoluyla neşrettiğidir.

Dipnotlarda bu nüshayı ‘F nüshası’ remziyle

belirttik.

3. Arapça’ya çevrilmiş olan, yine Hakikat

Kitabevi’nin, Risâletü Reddi’r-Revâfız Pakistan baskısından

ofset şekliyle 1992 yılında İstanbul’da neşredilen

nüshadır. Bu nüshayı ‘A nüshası’ remziyle belirttik.

Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00